Tvorba webových stránek Praha - Webdesign studio Web No Limit

Poptávka

GDPR

Ochrana osobních údajů

společnosti Web No Limit s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, dále jen „GDPR“.  

Tento dokument je pravidelně aktualizován. 

Ujišťujeme vás, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti platí přísná pravidla, jež stanovují, jaké osobní údaje a za jakých podmínek můžeme zpracovávat. 
Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. 

Informace o právech, která jako subjekt údajů máte

Správce Vašich osobních údajů:
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Web No Limit s.r.o., IČO: 03055078, DIČ: CZ 03055078, se sídlem Korunní 588/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227004. 

Roli pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnost nemá zřízenu.

K předání osobních údajů do žádné třetí země ani do žádné mezinárodní organizace nedochází a ani takové předání neplánujeme.

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR,
 • požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR,
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu článku 22 nařízení GDPR
 • odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním
 • na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 nařízení GDPR
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:
Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, máte jako subjekt údajů právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních údajů před jeho odvoláním.

Uplatnění kteréhokoli z Vašich práv uvedených v nařízení GDPR:
Uplatnění práva musí být předloženo písemně e-mailem / datovou schránkou / osobně v sídle společnosti, s Vaší prokazatelnou identifikací a její autentizací pověřeným pracovníkem. 

Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, rovněž v sídle společnosti po prokázání Vaší identity a její autentizaci.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Udělením tohoto souhlasu souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Společností Web No Limit s.r.o., IČO: 03055078, DIČ: CZ 03055078, se sídlem Korunní 588/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227004 (dále jen „Společnost“) v rozsahu těchto údajů:

 • jméno, příjmení, adresa, email, telefon, skype, viber, whatsapp, kuřák/nekuřák…), fotografie

 

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlas je poskytnut za účelem marketingu.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Společností po dobu trvání spolupráce a 1 rok od jejího ukončení.

Společnost je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Společnost je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se Společností na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Společnost zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením GDPR.

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

 • o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,
 • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
 • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán,
 • o svém právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů, o svém právu na přenesení osobních údajů, o právu žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování, o právu aktualizovat své osobní údaje. 

Prohlašuji, že tento svůj souhlas uděluji svobodně, že jeho obsahu rozumím a že tento můj souhlas nebyl podmíněn žádnými dalšími skutečnostmi, které by představovaly můj vztah ke správci (tedy že můj souhlas je od případných takových vztahů oddělitelný), jemuž tento souhlas se zpracováním uděluji.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Odvolávám jako subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro správce, kterým je společnosti Web No Limit s.r.o., IČO: 03055078, DIČ: CZ 03055078, se sídlem Korunní 588/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227004 (dále také jen „Společnost“) v rozsahu osobních údajů, kterým je:

jméno, příjmení, adresa, email, telefon, skype, viber, whatsapp, kuřák/nekuřák…), fotografie pro účel zpracování osobních údajů v rámci poskytování služeb Společnosti.

Poučení o právech subjektu údajů je uvedeno v rámci informací o Ochraně osobních údajů, které jsou uveřejněny na webových stránkách Společnosti.